تبلیغات


پشت كنكوری ها - چگونه بخوانیم تا بهتر به یاد‌آوریم؟
پشت كنكوری ها
**یکی از این صندلی های دانشگاه های تاپ ایران برای شماست/فقط کافیه یکم خودتونو باور کنیدوتلاش کنیدوبه خداتوکل کنید
زندگی یک اثر هنری است نه مسئله ریاضی... بهش فکر نکن ازش لذت ببر!؟
 

محمد‌‌رضا پوردستمالچی / مشاور تحصیلی

روان‌شناسان و متخصصان مطالعه و یاد‌گیری، همواره به د‌نبال روش‌هایی برای افزایش سرعت و د‌قت د‌ر مطالعه بود‌ه‌اند‌. د‌اوطلبان بسیاری را می‌شناسیم که با وجود‌ زحمت زیاد‌ی که می‌کشند‌، نتیجه‌ی مطلوب خود‌ را به‌د‌ست نمی‌آورند‌. زحمت و تلاش باید‌ د‌ر جهت صحیح باشد‌ تا منجر به نتیجه شود‌.
در این مطلب از، میخواهیم در مورد نحوهی یادآوری بهتر و اینکه چگونه مطلب را بخوانیم تا کمتر فراموش کنیم، برایتان توضیح دهیم. قبل از اینکه روشهای مربوط را بهطور کامل آموزش دهیم، میخواهیم انواع (حافظه) را مورد بررسی قرار دهیم.
انواع حافظه

انسان بهطور کلی دارای 3 نوع حافظهی (حسی)، (کوتاهمدت) و (بلند‌‌مدت) است. گنجایش (حافظهی حسی که از حواس پنجگانه تشکیل شده است)، بسیار محدود میباشد و اطلاعات در حدود 1 تا 3 ثانیه در این حافظه باقی میمانند. اگر اطلاعات مورد توجه و دقت واقع شوند، وارد (حافظهی کوتاهمدت) میشوند. ما در طول روز، اطلاعات زیادی را میبینیم، میشنویم و ... اما فقط آنهایی وارد حافظهی کوتاهمدت میشوند که به آنها دقت کنیم.
(حافظهی کوتاهمدت) نیز حجمی به نسبت محدود دارد و مدت زمان کمی (البته بسیار بیشتر از حافظهی حسی) باقی میماند. 3 روش
(تداعی، تصویر و مرور) میتوانند باعث انتقال مطلب به (حافظهی بلند‌‌مدت) شوند. در ادامه به هر یک اشارهی کوتاهی خواهیم داشت:

1- تداعی:

ارتباط به هم پیوسته (زنجیروار) مطلبها باعث انتقال مطلبهای جدید به (حافظهی بلند‌‌مدت) میشوند. فرض کنید موضوعی در حافظهی بلند‌‌مدت شما وجود دارد (به دلیل تکرار و ...). اکنون اگر موضوعی جدید را به همان موضوع ارتباط دهید، در حافظهی بلند‌‌مدت شما باقی میماند. اگر مطلبهایی راکه مطالعه میکنید، با مطلبهای قبلی و یا جریانات روزمرهی خود ارتباط دهید، آنها را بهتر یادآوری خواهید کرد.

2- تصویر:

اگر یک تصویر را به همراه یک متن نگاه کنید و تا مدتی از هیچکدام استفاده نکنید (بعد از گذشت زمان)، تصویر را بهتر از متن یادآوری خواهید کرد. مغز از دو نیمکره تشکیل شده است. حافظهی بلند‌‌مدت در نیمکرهی راست و حافظهی کوتاهمدت در نیمکرهی چپ قرار دارد. متن، نوشته، فرمول و ... در حافظهی کوتاهمدت و تصویر و رنگ در حافظهی بلندمدت قرار میگیرند. بنابراین اگر مطلبی را که میخوانید، به شکل تصویری به حافظهی بلند‌‌مدتتان منتقل کنید، آن را بهتر به یاد میآورید.

3- مرور:

تکرار، مؤثرترین راه حفظ اطلاعات در (حافظهی بلند‌‌مدت) است. اما این که مطلبها را در چه فاصلهی زمانی مرور کنیم، موضوع بسیار مهمی است. بهترین راه مرور این است که خلاصهنویسی (نمودارهای درختی) را در ذهن خود رسم کنید و قسمتهایی را که نتوانستید یادآوری کنید، از روی منبع (جزوه، کتاب و ...) اصلاح کنید.
زمانیکه شما مطلبی را میخوانید، تا 24 ساعت در (حافظهی بلند‌‌مدت) شما وجود دارد. ولی بعد از 24 ساعت، جزئیات کمی از موضوع را فراموش میکنید. پس اولین مرور بعد از مطالعه، 24 ساعت بعد از اولین یادگیری است. یک هفته بعد، باید برای بار دوم، مطلب را مرور کنید اما یک ماه بعد، دوباره باید مطلب مورد‌‌نظر را مطالعه کنید و آخرین مرحله، 3 ماه بعد است. اگر مرحلههای مرور را بهطور دقیق اجرا کنید، مطمئن باشید که مطلب برای همیشه در (حافظهی بلند‌‌مدت) شما باقی خواهد ماند. 4 دلیل عمده وجود دارد که داوطلبان، مطلبها را به خوبی یادآوری نمیکنند، که در اینجا آنها را مورد بررسی قرار میدهیم:
دلیلهای عدم یادآوری:

1- عدم رعایت واحد زمانی مطالعه:

در هر واحد زمانی مطلبهای ابتدایی و انتهایی در هر واحد مطالعه، بهتر یادآوری میشوند. بنابراین باید مطالعه را از نظر زمان در حدود 75 تا 90 دقیقه انتخاب کنیم تا مطلبهای بیشتری را یادآوری کنیم.

2- عدم مطالعهی درس هر روز در همان روز:

داوطلبانی که در حال تحصیل هستند یا برخی از درسها را به کلاس میروند، باید درسهای داده شده در هر روز را همان روز مطالعه کنند، در غیر اینصورت، مطلبها به خوبی یادآوری نخواهند شد.

3- عدم رعایت فاصلههای زمانی مرور:

اگر فاصلههای زمانی مرور بهدرستی رعایت نشوند، سبب عدم یادآوری مطلب خواهند شد.

4- عدم دستهبندی اطلاعات:

در سالهای پایه، اطلاعات، حجم بسیار محدود داشتند، بنابراین با مطالعهی شب آزمون، امکان مطالعهی آنها در جلسهی آزمون وجود داشت. فرض کنید حجم مطلبهای سالهای پایه به اندازهی یک (کشو) باشد، یادآوری این مطلبها (یعنی پیدا کردن یک مطلب از بین مطلبهای دیگر) کار به نسبت سادهای است، اما حجم مبحثهای کنکور بسیار زیاد است، به اندازهی یک (کمد). بنابراین، یادآوری مطلبی از بین همهی مطلبها، کار بسیار دشواری است. اما اگر اطلاعات را بهصورت دستهبندی شده در ذهن خودر کمد) ذخیره کنید، یادآوری آن بسیار سادهتر خواهد بود.
روشهایی برای یادآوری بهتر مطلبها:

1- تداعی لحظههای یادآوری (قصد زمان):

بسیاری از داوطلبان در هنگام مطالعه، به صورت ناخودآگاه، اولین آزمون (کنکور آزمایشی و یا آزمونهای کلاسی) را بهعنوان هدف خود درنظر میگیرند. این موضوع باعث میشود تا بعد از برگزاری آزمون، بخش زیادی از مطلب فراموش شود. (قصد زمان) یعنی اینکه، تصمیم بگیریم مطلب را تا چه زمانی میخواهیم در حافظهی خود نگه داریم، و این کار تأثیر بسیار زیادی در میزان یادآوری خواهد داشت.

فقط کافی است لحظههای یادآوری و زمان آن را در هنگام مطالعه در ذهن خود نگه دارید. یعنی در همان لحظه که مطلب را میخوانید، بخواهید که مطلب تا روز کنکور در (حافظهی بلند‌‌مدت) شما باقی بماند. البته اینکار بهطور کامل، درونی است و شما باید با استفاده از ذهن خود این کار را انجام دهید. مطمئن باشید اگر (قصد زمان) درستی (تا روز کنکور) را انجام دهید، به یقین، مطلبها را بهتر یادآوری خواهید کرد.

2- به حافظهی خود اعتماد کنید:

در آزمایشی که سالها پیش توسط متخصصان صورت گرفت، حافظهی افرادی که به حافظهی خود اعتماد دارند، با افرادی که به حافظه خود اعتماد ندارند، مقایسه شد. در این آزمایش مشخص شد، حافظه مانند یک شبکه است و سوراخهای شبکه، محل ذخیره و نگهداری اطلاعات میباشد و در انسانهایی که به حافظهی خود اعتماد دارند، دارای گنجایش بیشتری نسبت به افرادی است که به حافظهشان اعتماد ندارند. بسیاری از داوطلبان کنکور پس از مطالعه میگویند: (مطلب را فراموش کردم) در حالیکه باید بگویند: (این مطلب را خوب به حافظهام نسپردم.)

اعتماد به حافظه، بهمعنی توهم و سادهاندیشی نیست. پژوهشها ثابت کرده که بهجز افراد استثنایی که تعدادشان بسیار کم است، قدرت حافظهی انسانها بهطور تقریبی با هم برابر است و اگر در عمل تفاوتهایی وجود دارد، بهطور کامل به نحوهی استفاده از حافظه مربوط میشود. به بیان سادهتر، پتانسیل و قدرت حافظهی انسانها با تمرین و اعتماد، قابل افزایش خواهد بود. بنابراین کافی است به حافظهی خود اعتماد کنید. این کار بسیار ساده است. کافی است قبل از شروع مطالعه، به خودتان بگویید: (من حافظهی بسیار قوی دارم و هرچه را بخوانم در حافظهام میماند.) البته عملنکردن به موردهای گفته شده در این مقاله، بهطور قطع تأثیر منفی در میزان یادآوری خواهند گذاشت و تنها با اعتماد به حافظه، تغییری در شرایط ایجاد نمیشود. اما اگر کلیهی موردهای گفته شده در این مقاله رعایت شود ولی به حافظهی خود اعتماد نداشته باشید، تغییر زیادی حاصل نخواهد شد.

3- فعالانه و جدی مطالعه کنید:

برای اینکه فعالتر مطالعه کنید، بهطور حتم روش صحیح نشستن را رعایت کنید (به صورت نشسته، پشت میز، روی صندلی و ستون فقرات به طور عمودی). مطالعهی فعالانه که سبب افزایش میزان ماندگاری مطلبها در ذهن میشود، با روشهای متفاوتی ایجاد میشود. علاوهبر رعایت صحیح وضعیت نشستن، یادداشتبرداری نیز در مطالعهی فعال، تأثیر زیادی خواهد داشت.

4- به صورت تدریجی (مستمر) مطالعه کنید:

یادگیری بهصورت تدریجی و مستمر، سبب افزایش میزان ماندگاری مطلبها در ذهن میشود. اگر آب یک استخر را روی یک سنگ بریزیم، هیچ اتفاقی نمیافتد، اما اگر آن را بهصورت قطرهقطره روی سنگ بریزیم، سنگ سوراخ میشود. برخی از داوطلبان تصور میکنند اگر مطلبها را 3 ساعت متوالی مطالعه کنند، یادگیریشان افزایش مییابد. در حالیکه این تصور، اشتباه است. البته ممکن است به خاطر ایجاد فضای مورد مطالعه، حل تمرینها و یادگیری آن آسانتر شود اما این موضوع با ماندگاری طولانیتر و بهتر مطلبها و یادآوری سریعتر متفاوت است. برای اینکه مطلبها را بهتر یادآوری کنید، بهتر است به جای اینکه 3 ساعت و در یک روز آن را مطالعه کنید، هر روز 30 دقیقه به مطالعه بپردازید. توصیه میکنیم در یکی از درسهای ضعیف خود اینکار را انجام دهید و نتیجهی شگفتانگیز آن را ببینید.

5- فهمیدن و حلکردن مطلبها:

فرصت کم داوطلبان کنکور و از طرفی حجم مبحثها سبب میشود تا برخی از مبحثها، مطلبها را بدون فهمیدن حفظ کنند. اینکار سبب میشود تا در هنگام یادآوری، مشکلهای زیادی ایجاد شود. فهمیدن و حل مطلبها سبب میشود تا میزان ماندگاری آن در ذهن، افزایش یابد. توصیه میکنیم مطلبها را تا زمانیکه خوب حل نکردهاید، حفظ نکنید. البته برخی از مطلبها وجود دارند تا پیشنیازی برای دیگر مطلبها باشند. اما عمدهی مطلبها را میتوان با دلیل حل کرد. این موضوع سبب افزایش میزان یادآوری است.
نوع مطلب : اتاق مشاوره، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 28 دی 1390
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


وبلاگ آموزشی پشت کنکو ریها آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان بازدید کننده است.(سوالات کنکور(ریاضی/تجربی/انسانی)دوره های قبل به همراه پاسخ تشریحی-نمونه سوالات درس های سال چهرم(ریاضی/تجربی/انسانی)-آزمون آنلاین-اتاق مشاوره-المپیاد های ریاضی/شیمی/فیزیک/زیست-مسابقه-مقاله-برترین های آموزشی-خبرنامه-گالری عکس-نرم افزار(موبایل/کامپیوتر)-بازی(موبایل/کامپیوتر)وهزاران چیز دیگر)

مدیر وبلاگ : جمعی از پشت کنکوریها
مطالب اخیر
نظرسنجی
باتوجه به صحبت هایی که در این چند سال اخیر درباره ی حذف کنکور مطرح شده است و باتوجه به محاسن ومعایب آن،نظر شما درباره ی حذف کنکور چیست؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای پشت كنكوری ها محفوظ است